O Nama

Home / O Nama

Centar za preventivnu medicinu

U Općoj bolnici Zadar otvoren je Centar za preventivnu medicinu s ciljem pravodobnog prepoznavanja i liječenja bolesti.

Novootvorena ambulanta za obavljanje sistematskih pregleda smještena je na 2. katu Poliklinike OB Zadar gdje jeu ugodnom ambijentu uz suvremenu opremu te uz vodeće stručnjake pojedine grane medicine moguće obaviti preventivni sistematski pregled.

Preventivni sistematski pregledi provode se u svrhu pravodobnog otkrivanja početnih bolesti koje još ne pokazuju simptome. Ključno je postaviti ranu dijagnozu bolesti jer se time povećava šansa uspješnog liječenja.

Preventivnim pregledima omogućuje se pravodobno otkrivanje bolesti koje osigurava uspješnije liječenje koje dovodi do produljene i poboljšanekvalitete života, očuvane radne sposobnosti pojedinaca i zajednice, te smanjenja ukupnih troškova zdravstvene zaštite.

OB Zadar već dugi niz godina obavlja sistematske preglede i sudjeluje u Nacionalnim preventivnim programima ranog otkrivanja raka dojke, raka pluća, raka vrata maternice i raka debelog crijeva te je uključena u provedbu Programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.U OB Zadar se u 2021. godiniusprkos pandemiji SARS CoV-2  virusa i epidemiološkim mjerama obavilo preko 3000 sistematskih pregleda.

Preseljenjem u nove prostorije na Poliklinici OB Zadar stvoreni su uvjeti za proširenje kapaciteta i obavljanje većeg broja usluga. Iz navedenih razlogau ponudisu novi paketi uslugakoje mogu ugovoriti i fizičke osobe, što dosad nije bilo moguće zbog ograničenih kapaciteta.

Zbog pandemijeSARS CoV-2 virusa i epidemioloških mjera zabilježeno je veliko smanjenje broja obrađenih slučajeva što je dovelo do zdravstvenih posljedica za pacijente koji nisu na vrijeme obavili pregled, dobili dijagnozu, primili odgovarajuću terapiju, zahvat ili medicinski savjet, a upravo zato je prepoznata i veća potreba za preventivnim sistematskim pregledima.

Ovisno o potrebama i interesu žitelja naše županije plan je proširivatiponudu usluga za koje postoje slobodni kapaciteti. Pružanje ovih usluga neće na niti jedan način utjecati na provedbu redovnog programa pružanja specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Ukupan prihod ostvaren od ove djelatnosti bit će isključivo namjenski utrošen za poboljšanje uvjeta za smještaj i liječenje naših pacijenata.

Opća bolnica Zadar je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Zadarska županija, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Prema registru kod Trgovačkog suda u Zadru, Opća bolnica Zadar je registrirana za obavljanje: bolničke i specijalističko konzilijarne te znanstveno istraživačke i nastavne djelatnosti. Opća bolnica Zadar je nastavna baza Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Osijeku , Studija sestrinstva, Sveučilišta u Zadru.

U Općoj bolnici Zadar je zaposleno 1323 djelatnika, od čega 251 odnosno 19% liječnika, 584 odnosno 44 % medicinskih sestara,  214 odnosno 16 % ostalih zdravstvenih i 274 odnosno 21% nezdravstvenih djelatnika. Zdravstvena djelatnost Opće bolnice Zadar obavlja se u prostoru 17 zgrada bruto površine 31.919 m2, na dvije  lokacije. U tom prostoru organizirano je 20 bolničkih odjela i 3 službe. Za registrirane djelatnosti je s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovoreno 389 bolesničkih postelja za akutno liječenje, 47 postelja za produženo liječenje, 10 postelja za kronične bolesti (bez Jedinice za intenzivno liječenje), 99 stolaca/postelja dnevne bolnice, 85 mjesta hemodijalize te 114 specijalističkih ordinacija i dijagnostičkih jedinica.

Sukladno Pravilniku o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica (NN 145/2013) ustanova je u sklopu organizacije medicinske djelatnosti formirala:

  • tri službe Služba za interne bolesti; Služba za kirurgiju i Služba za ginekologiju i opstetriciju
  • Centar za hitnu medicinu i OHBP
  • 34 medicinska odjela
  • 3 ustrojstvene jedinice poliklinike
  • 90 ordinacija